9 ต.ค. 2020

การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง "การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเมลามีนในตัวอย่างนมผงด้วยการใช้คาร์บอนควอนตัมดอทเป็นตัวตรวจวัด" โดย Mr.Souliyanh  Phimmasone นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

          ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.300 - 16.30 น. ผ่านระบบการสอบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  ID : 295 738 0882  Password : CARBONQ

Print

Number of views (61)      Comments (0)

Tags:

Archive