Montawan / 23 กุมภาพันธ์ 2564 / Categories: ข่าวทั่วไป

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

 “ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ”

Print
5652

Categories

Archive