แสดงความยินดี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า “Outstanding Oral Presentation Award”

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า “Outstanding Oral Presentation Award” การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 8th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2021)” เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (ประเทศไทย) (SEAT), ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้

          1. นายกรกช  ตั้งเจริญลาภ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง “Exploring Scientific Media Literacy Skills and Self-efficacy of Seventh Grade Students in Samutprakarn Province”

          2. นายพิริยะ  วรรณไทย นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง “Learning Approaches Enhancing Students’ Ability in Constructing Scientific Explanation : A Meta-Analysis Study”

Print
4188

Categories

Archive