ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือบุคลากรที่ได้ประสบภัยพิบัติ (ไฟไหม้สถานที่พักอาศัย)

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้งจากนางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ว่าได้ประสบเหตุไฟไหม้สถานที่พักอาศัยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้สถานที่พักอาศัยเกิดความเสียหาย นั้น

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือบุคลากรรายดังกล่าว สามารถร่วมให้ความช่วยเหลือได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่บัญชี 409-334055-2 ชื่อบัญชี นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ หากประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถนำสิ่งของมาให้ไว้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

Print
5724

Categories

Archive