Montawan / 23 กันยายน 2564 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

แสดงความยินดีแก่ รศ.พินิติ รตะนานุกูล ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

          ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล” อดีตที่ปรึกษากรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”   

Print
5202

Categories

Archive