ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์

Link พิธีเปิดผ่าน Facebook Live

- Link ห้องย่อยของแต่ละกิจกรรม

ภาพ background สำหรับเข้าร่วม Zoom ของโครงการ

สำหรับวิทยากร
สำหรับวิทยากรของกิจกรรมนักเรียน สำหรับวิทยากรของกิจกรรมคุณครู

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม
 
สำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม
 
สำหรับคุณครูผู้เข้าร่วม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กำหนดการกิจกรรม หรือคลิกที่นี่

เวลา กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. เปิด vdo แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่าน Facebook live)
08.30 – 08.40 น. พิธีกรกล่าวแนะนำ (ผ่าน Facebook live)
08:40 – 08:50 น.  พิธีเปิดโครงการโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่าน Facebook live)
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)
08:50 – 09:00 น.   พิธีกรแนะนำ link เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละห้องย่อย (ผ่าน Facebook live)
09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• กลุ่มที่ 1 กิจกรรมท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน ( ห้องย่อย 1)
วิทยากร ผศ.เอนก จันทรจรูญ


• กลุ่มที่ 2 กิจกรรมทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6 ( ห้องย่อย 2)
วิทยากร ผศ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ


• กลุ่มที่ 3 กิจกรรมนักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต ( ห้องย่อย 3)
วิทยากร อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 


• กลุ่มที่ 4 กิจกรรมเรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม ( ห้องย่อย 4)
วิทยากร อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี


• กลุ่มที่ 5 กิจกรรมเยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19 ( ห้องย่อย 5)    
วิทยากร อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
วิทยากรผู้ช่วย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ


• กลุ่มที่ 6 กิจกรรม Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้ม เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion ( ห้องย่อย 6)
วิทยากร อ.ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์


• กลุ่มที่ 7 กิจกรรมแสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์ ( ห้องย่อย 7)
วิทยากร ผศ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 


• กลุ่มที่ 8 กิจกรรมการสอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science) ( ห้องย่อย 8)
วิทยากร คุณพิริยะ วรรณไทย (โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์)
วิทยากรผู้ช่วย คุณกรกช ตั้งเจริญลาภ (โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
(สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน กิจกรรมการสอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science) และกิจกรรมแสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์ ขอความกรุณาช่วยกรอกแบบประเมินที่ (link))
13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• กลุ่มที่ 1 กิจกรรมนักสืบตัวเลข ตอน: ตามล่าหาค่า π ( ห้องย่อย 1)
วิทยากร ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

 

• กลุ่มที่ 2 กิจกรรมทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6 ( ห้องย่อย 2)
วิทยากร ผศ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ


• กลุ่มที่ 3 กิจกรรมนักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต ( ห้องย่อย 3)
วิทยากร อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 


• กลุ่มที่ 4 กิจกรรมเรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม ( ห้องย่อย 4)
วิทยากร อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี


• กลุ่มที่ 5 กิจกรรมเยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19 ( ห้องย่อย 5)    
วิทยากร อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
วิทยากรผู้ช่วย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ


• กลุ่มที่ 6 กิจกรรม Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้ม เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion ( ห้องย่อย 6)
วิทยากร อ.ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์

16.00 – 16.30 น. พิธีปิดการอบรม (จัดที่ห้องย่อยของแต่ละกิจกรรม) ขอความกรุณาผู้เข้าอบรมช่วยกรอกแบบประเมินที่ (link)

 หมายเหตุ :

  1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. link เข้าร่วมกิจกรรมของทุกกลุ่มจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 25 ตุลาคม 2564
  3. ใบประกาศนียบัตรจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่มีการกรอกข้อมูลในแบบประเมินแล้วเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 

          ผู้ที่ลงสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ link ด้านล่างแยกตามแต่ละกิจกรรม และสามารถเข้าร่วม Line OpenChat ของกลุ่มนั้น ๆ เพื่อติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

          ทั้งนี้ สำหรับกรณีขอเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมอบรม เนื่องจากทางผู้จัดกิจกรรมต้องรีบสรุปยอดผู้เข้าอบรมเพื่อจัดเตรียมทีมวิทยากรและทีมงานให้เหมาะสม ทางทีมงานไม่สามารถอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมได้ ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

OpenChat สำหรับแต่ละกลุ่ม : คลิก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมสำหรับนักเรียน

     1. กิจกรรมนักสืบตัวเลข ตอน: ตามล่าหาค่า π 
     2. กิจกรรมท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน 
     3. กิจกรรมทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6 
     4. กิจกรรมแสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์
     5. กิจกรรมนักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต
     6. กิจกรรมเรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม
     7. กิจกรรมเยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมสำหรับคุณครู

     1. กิจกรรม Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้มเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion 
         *สำหรับกิจกรรม Harmonographฯ รบกวนกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งอุปกรณ์ประกอบการอบรมได้ที่ : คลิก ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64
     2. กิจกรรมการสอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science)

 

Print
8740

Categories

Archive