ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565

          หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอรับทุน จะต้องนำส่งข้อมูล ดังนี้

          1. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ URMS (https://urms.swu.ac.th/Account/Loginภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

          2. นำส่งเอกสารขอสมัครรับทุน มายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้

              - หนังสือขอสมัครรับทุน (แบบ SCI-SWURI-03-65) จำนวน  1 ฉบับ

              - พิมพ์ข้อมูลเอกสารหลักฐานการกรอกระบบ URMS แบบ .pdf จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้นำส่งหน่วยบริหารงานวิจัย  

              - นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม (SCI-SWURI-01-65) / (SCI-SWURI-02-65) จำนวน  1 ฉบับ โดยส่งเป็น .doc และ .pdf

              - คณาจารย์และบุคลากรสามารถลงนามได้ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ สามารถลงนามได้โดยหัวหน้าโครงการ ไม่ต้องผ่านภาควิชาและสามารถนำส่งได้มาที่ noppawan@g.swu.ac.th 

         * ดาวน์โหลดเอกสารประกาศการรับทุน เอกสารแนบประกาศ และแบบฟอร์มการขอรับสมัครทุน ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1TUb-vMABTM9BTcnLEeADmnyYdnriRxoy?usp=sharing

Print
6065

Categories

Archive