แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับ “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565”

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565” ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อวิจัย เรื่อง “การค้นหาฟิสิกส์ใหม่ผ่านทางสสารมืดและนิวตริโนที่เครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซี"


          - รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์  พิมานแพง สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อวิจัย เรื่อง "การเพิ่มคุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของขั้วลบจากวัสดุคอมโพสิตรีดิวกราฟีนออกไซด์/สังกะสีและขั้วบวกจากวัสดุคอมพอโพสิตรีดิวกราฟีนออกไซด์/โลหะออกไซด์ (MnO2 หรือ NaxV6O16-nH2O) ในระบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออน"

Print
4072

Categories

Archive