คณะวิทยาศาสตร์ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

"คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
ไม่รับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส"

Print
4746

Categories

Archive