กิจกรรมย่อยที่ 1.8 : การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมย่อยที่ 1.8 : การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:20 - 15:30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3ba8CST (หมายเหตุ : ทางผู้จัดโครงการจะส่งลิงก์ Zoom Meeting ให้ภายหลังจากการลงทะเบียน)

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : โทร. 02 – 6495000 ต่อ 18424

Print
4010

Categories

Archive