ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (Call for Papers) วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal, SWU Sci J)

          ขอเชิญ "ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (Call for Papers) วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal, SWU Sci J)" จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์อยู่ในฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index) และ TCI กลุ่ม 1 (Thai-Journal Citation Index) ราย 6 เดือน รับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่แบบ online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

          • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (เผยแพร่ เดือนมิถุนายน)

          • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (เผยแพร่ เดือนธันวาคม)

          สามารถตรวจสอบวิธีการส่งบทความได้ที่ : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/

ติดต่อสอบถาม : อีเมล์ scjournal@g.swu.ac.th

Print
1747

Categories

Archive