การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

          การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564  (สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00 – 11:30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          - เวลา 07:00 - 08:00 น. บัณฑิตลงทะเบียน ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
          - เวลา 08:00 น.  บัณฑิตเข้าห้องฝึกซ้อมฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 19-401 และ 19-403 อาคาร 19
          - เวลา 08:00 – 10:30 น. บัณฑิตฝึกซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-401 และ 19-403 อาคาร 19
          - เวลา 10:30 – 11:30 น.  บัณฑิตฝึกซ้อมรวม ณ ห้อง 19-402 อาคาร 19

หมายเหตุ :   - บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดครุย (และสวมรองเท้าที่ใช้ในวันรับจริง) ในวันรายงานตัวและฝึกซ้อม    
                   - บัณฑิตต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง ในวันที่ 11, 12, 13 ธันวาคม 2565   

Print
1566

Categories

Archive