ทุนอาหารกลางวันสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ทุนอาหารกลางวันสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          - ประกาศ

         กำหนดส่งเอกสารมายังหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ : ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
         กำหนดการสัมภาษณ์ภายในคณะ : 26 ธันวาคม 2565

Print
1969

Categories

Archive