แสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Women: Thailand Cyber Top Talent 2022"

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร และ นางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขัน Women: Thailand Cyber Top Talent 2022” โดยมี ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ และนายจักรวาล องค์ทองคำ บริษัท อิพิฟานี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งงานนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

-------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print
1374

Categories

Archive