ประกาศทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

          ด้วยมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานปลัด อว.) ได้เปิดรับสมัครนิสิต (ชาย) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพี่อรับ “ ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร 20,000 บาทต่อปีการศึกษา

          โดยนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ภาควิชา (โดยภาควิชาดำเนินการคัดเลือก) และส่งรายชื่อกลับมาที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิต จำนวน 1 คน ส่งไปยัง “ส่วนกิจการนิสิต มศว” เพื่อรวบรวมใบสมัครส่งไปยัง สำนักงานปลัด อว. ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

          - ประกาศรับสมัครทุน
          - ใบสมัครขอรับทุน

Print
2701

Categories

Archive