โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 : SCI Talk By Dean and Team

         ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 : SCI Talk By Dean and Team” เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 พร้อมชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม การบริหารงบประมาณ และการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (IJSO) ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้บุคลากรรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม19 - 502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445, 18428

Print
1394

Categories

Archive