แสดงความยินดีแก่บุคลากรสายปฏิบัติการในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (นายรณยุทธ โสพระบุตร

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายรณยุทธ  โสพระบุตร บุคลากรสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

----------------------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428

Print
1305

Categories

Archive