ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย พุทธรักษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุนเงิน “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

          ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  พุทธรักษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการสนับสนุนเงิน “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

          ชื่อโครงการ “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ในชั้นเรียนและในห้องปฏิบัติการ ด้วยการใช้เซนเซอร์แบบไร้สายและสมาร์ตโฟน” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

 

 

Print
1641

Categories

Archive