แบบสอบถาม ความต้องการ ความคาดหวังต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที 1 ปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสอบถาม “ความต้องการ ความคาดหวังต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565” ดังลิงก์  https://bit.ly/43aZ9kL

------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428

Print
1697

Categories

Archive