คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566” ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566 ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th

 รายละเอียดเพิ่มเติม (ระเบียบการรับสมัคร) : http://admission.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม (งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์) : โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th หรือ LINE Open chat 

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429

Print
2154

Categories

Archive