ผลการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงาน

         - ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน


          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) “ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทนส่วนงาน และ ประเภทผู้แทนทั่วไป” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 – 13:30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 19-309 ชั้น 3B) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

*หมายเหตุ : ในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 19-309 ชั้น 3B) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

----------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428, 18445

Print
1117

Categories

Archive