โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 22 : พยุหยาตรา งามเลอค่าเอกลักษณ์ไทย

โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 22 : พยุหยาตรา งามเลอค่าเอกลักษณ์ไทย

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

         สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 22 : พยุหยาตรา งามเลอค่าเอกลักษณ์ไทย" ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2559 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ ลานเล่นล้อ มศว ประสานมิตร
         รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18660

Print
12902

Categories

Archive