Montawan / 1 มิถุนายน 2559 / Categories: ทุนการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2559

[*ประกาศเสร็จสิ้นแล้ว]

          ตามที่โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2559 นั้น

          คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์

          ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีทิ่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print
7104

Categories

Archive