ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4533 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

[*ประกาศรายชื่อเสร็จสิ้นแล้ว]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4533
1. นางสาวกุลธิดา ทรงสุรางค์
2. นางสาวจิตต์โศภา เฉลียวศักดิ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 19 ห้อง 19-304 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

Print
8622

Categories

Archive