Montawan / 24 มิถุนายน 2559 / Categories: โครงการ, นิสิต

โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

        โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" และ ดร.พล สาเกทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ "การคัดแยกสารเคมีและของเสียในห้องปฏฺบัติการเพื่อส่งทำลาย"

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ http://train.swu.ac.th

          รายละเอียดเพิ่มเติม : กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417

*หมายเหตุ : มีการปรับปรุงข้อมูล เมื่อ 27 มิ.ย.2559
 

Print
11369

Categories

Archive