Montawan / 4 กรกฎาคม 2559 / Categories: โครงการ

โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 "โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร"

.

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 "โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร" ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2559 (ก่อนเวลา 15.00น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 18416

          กำหนดการ


          แบบประเมินโครงการ
          สรุปผลแบบประเมิน


ผู้ดำเนินโครงการ : นางชลรดา สารทสมัย 
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18416

Print
10659

Categories

Archive