Montawan / 8 กรกฎาคม 2559 / Categories: โครงการ

การประชาพิจารณ์รายงาน การประเมินตนเองฉบับร่าง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 "การประชาพิจารณ์รายงาน การประเมินตนเองฉบับร่าง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558" ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว รายละเอียดดังไฟล์แนบ กำหนดการ

          สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบประชาพิจารณ์ออนไลน์ได้คั้งแต่วันนี้ - 11 กรกฎาคม 2559 (*ขอความกรุณาล็อกอินผ่าน account GAFE หรือ E-mail ที่เป็น @g.swu.ac.th ในการแสดงความคิดเห็น)

ผู้ดำเนินโครงการ : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18416

Print
9033

Categories

Archive