Montawan / 8 สิงหาคม 2559 / Categories: ทุนวิจัย

ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

          ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1) (*สำหรับนิสิตช่วยสอนในรายวิชาที่ปรากฏในตารางสอนปีการศึกษา 1/2559) โดยนิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร (แบบ วท 50-3) และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านภาค วิชามายังฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559

         ประกาศทุน
         แบบฟอร์มขอรับสมัคร (วท 50-3)
         แบบฟอร์ม วท 50-4

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
8756

Categories

Archive