ประกาศรายชื่อนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับ “ทุนการศึกษา” และ ”ทุนอาหารกลางวัน”

[*การประกาศทุนเสร็จสิ้นแล้ว]

[ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนภาควิชาฟิสิกส์]

          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอประกาศรายชื่อนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับ “ทุนการศึกษา” และ ”ทุนอาหารกลางวัน” ดังนี้

         ทั้งนี้ ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนฯ นำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต และหน้าบัญชีธนาคารที่จะรับโอน (ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กรุงไทย) มาส่งที่ห้องภาควิชาฟิสิกส์ (ห้อง 10-510 อาคาร 10) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 -16.00 น. (หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

รายละเอียดกรุณาติดต่อ ภาควิชาฟิสิกส์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18163

Print
10396

Categories

Archive