Montawan / 2 ธันวาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และยกย่องคณาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

             ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม วท 5-05 ผ่านทางภาควิชา/ศูนย์ฯมายังฝ่ายวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
         
ประกาศทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560
          แบบฟอร์ม วท 5 - 05

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
10121

Categories

Archive