Montawan / 16 ธันวาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแ

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิต เพื่อรับ “ทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ” โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

          1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ 
                  เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 31 ม.ค. 2560
          2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ แล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
                  เปิดรับสมัคร  รอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย.2560
                                    รอบที่ 2 วันที่ 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-278-8200 เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th/

Print
8169

Categories

Archive