Montawan / 16 มกราคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, นิสิต

โครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

          ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 

          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ 
          1. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง "การใช้้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์" 
          2. ดร.แพร จิรวัฒน์กุล ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.1W สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนด้วยเทคนิค XAS (X-ray Absorption Spectroscopy)
          3. ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ด้วยเทคนิค XAS (X-ray Absorption Spectroscopy 

          ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  เวลา 12.45 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (*ขอเปลี่ยนแปลงห้อง จากห้อง 19-903 เป็นห้อง 19-403 เนื่องจากเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 100 คน)

         ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับของว่างได้ที่ http://train.swu.ac.th/swu/training/ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
9422

Categories

Archive