Montawan / 21 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6

          ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6” จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)

          ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีกระบวนการคิดเชิงระบบในการคิดโจทย์วิจัยใหม่ ๆ อย่างเป็นเหตุผล รวมถึงมองเห็นกลไกลการขับเคลื่อนของปัจจัยต่าง ๆ อย่างครอบคลุมรอบด้าน จนนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/datas/file/1483600080.pdf และสมัครผ่านระบบ pdms.arda.or.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
10534

Categories

Archive