Montawan / 28 กุมภาพันธ์ 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3)

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น 

          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังเอกสารแนบ

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

 
Print
9831

Categories

Archive