Montawan

ผลการพิจารณาทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีประกาศ เรื่อง การขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ทำการพิจารณาทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 ทุนเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Previous Article โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
Next Article โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
Print
1941

x

Archive