Montawan / 12 กรกฎาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม" การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

         โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นวิทยากร

         ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน)

         - กำหนดการ

         หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.02-649-5000 ต่อ 18417, 18408

Print
5163

Categories

Archive