กิจกรรม Webinar : โปรแกรม Intel Nervana AI Academy

         ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ สำหรับคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม "กิจกรรม Webinar : โปรแกรม Intel Nervana AI Academy" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้อง 19-1803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

         ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฯ ได้ที่ https://plan.seek.intel.com/AIStudentWebinar-reg เปิดรับจำนวนจำกัด 40 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : praditm@g.swu.ac.th
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18433

Print
6899

Categories

Archive