Montawan / 8 พฤศจิกายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป"

          ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้งฯ) ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน / ประเภทผู้แทนทั่วไป" ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

         *หากในวันดังกล่าวฯ ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ รวมทั้ง ไปสอนนอกพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ ซึ่งไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนตามวัน เวลาดังกล่าวได้ ให้สามารถทำการเลือกตั้งฯ ล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการ) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

         หมายเหตุ : ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้ที่ "ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)"

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ : นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นายกำชัย สิงห์สงหา นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวกุสุมา สุขใหม่ โทร.18415, 18408

Print
3226

Categories

Archive