กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

          กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 รายงานตัวเวลา 8.00 - 8.30 น.

          หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ รายงานตัว ณ อาคาร 19
         - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายงานตัว ณ โถงชั้น 19 อาคาร 19
         - การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
         รายงานตัว ณ โถงชั้น 19 อาคาร 19

         - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (4 ปี) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
         รายงานตัว ณ โถงชั้น 9 อาคาร 19

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://admision.swu.ac.th หรือลิงค์ http://admission.swu.ac.th/new_message_detail.php?id=600088&type=FMsgMsg001_ADM_U

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานรับนิสิตใหม่ มศว : 02-649-5000 ต่อ 15716, 15665 
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435

Print
6244

Categories

Archive