คณาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 (13th International Conference on Ecomaterials 2017, ICEM13)

          คณาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 (13th International Conference on Ecomaterials 2017, ICEM13) ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Innovative Green Materials and Technologies for Sustainability under the Sufficiency Economy)”

          ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และร่วมทำหน้าที่ Co-chairman และตัดสินผลการประกวดโปสเตอร์ สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.วัสดุศาสตร์ ได้ร่วมเป็นทีมงานในการดำเนินการจัดงานดังกล่าวด้วย

 

 

Print
5772

Categories

Archive