Montawan / 13 กุมภาพันธ์ 2561 / Categories: ทุนวิจัย

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศผลการพิจารณา "ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561" (ครั้งที่ 2)

           - ผลการพิจารณาทุน

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

           เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของรายวิชาที่ช่วยสอนเสร็จแล้ว โดยนิสิตต้องแนบบันทึกแบบฟอร์ม วท. 5-04 รับรองจากอาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชา พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือเอกสารขออนุมัติขอจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

           - แบบฟอร์ม วท 5-04

Print
7130

Categories

Archive