27 ก.พ. 2018

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนฯ สควค. ระดับปริญญาโท Premium ปีการศึกษา 2561

          ตามที่ สสวท. ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 และกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นั้น

          บัดนี้ คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ได้พิจารณาตัดสินผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ดังลิงค์ https://goo.gl/JBerPJ หรือเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org

รายละเอียดเพิมเติม กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน สนามสอบ มศว (ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว) โทร.02-649-5000 ต่อ 18432

Print

Number of views (866)      Comments (0)

Tags:

x

Archive