Montawan / 9 มีนาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย ครั้งที่ 2 : เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย ครั้งที่ 2 : เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL" ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 มศว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

          ทั้งนี้  คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์  ที่ประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถสมัครได้ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2561 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถสมัครได้ที่อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
6644

Categories

Archive