Montawan / 15 มีนาคม 2561 / Categories: สมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0895 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0895 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

          โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 ในวันเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว รายละเอียด โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415, 18418 หรือลิงค์ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27813

Print
9629

Categories

Archive