Montawan / 24 เมษายน 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

การใช้โปรแกรม EndNote และโปรแกรม iThesis สำหรับการจัดการบรรณานุกรมและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การใช้โปรแกรม EndNote และโปรแกรม iThesis สำหรับการจัดการบรรณานุกรมและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์"

          ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 10-315 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ
          - แบบประเมินโครงการ  

          ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฯ ที่ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2561 จำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 02-649-5000 ต่อ 18408

Print
6092

Categories

Archive