Montawan

กรอบเวลา มคอ.3-7

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้รับชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบเวลา ดังรูป (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ โทร.02-649-5000 ต่อ 18446

Previous Article รับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครืองคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Next Article โครงการอบรมพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย
Print
937

x

Archive