โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง และประชาพิจารณ์ออนไลน์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 3 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง"

          ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          และสามารถประชาพิจารณ์แบบออนไลน์ได้ที่นี่ [ ประชาพิจารณ์ออนไลน์ ]

Print
9150

Categories

Archive