การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

         1. การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การทำนายผลผลิตอ้อยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย
         โดย นางสาว ภูษณิศา เจริญอึ้ง นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
         วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. 
         สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814

         2. การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ เรื่อง การทำนายสินค้าคงคลัง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (กรณีศึกษา: สินค้าค้างส่ง)
         โดย นางสาว เจนจิรา มหาสุข นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. 
         สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. : 02-649-5000 #18433
เว็บไซต์ https://msit.science.swu.ac.th/ และ http://cs.science.swu.ac.th/

Print
8462

Categories

Archive