Montawan / 18 มิถุนายน 2561 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, นิสิต

การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 27 : นพบุรีเกมส์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "นิสิตคณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัล "การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 27 : นพบุรีเกมส์" จัดระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         รางวัลที่ได้รับ ได้แก่

         1. รางวัลเหรียญทอง กีฬาฟุตซอล

         รายชื่อนักกีฬา ดังนี้ 1.นายกิตติ์ธเนศ เปี่ยมสุริยไกร 2.นายกฤตพล เสิกภูเขียว 3.นายภากร อุปธิ 4.นายธีระศักดิ์ หอมสนิท 5.นายพงศพล อนงค์ 6.นายหาญวโรตม์ ยมรัตน์ 7.นายบัญชา ธรรมประภาพร 8.นายธรรศ รักษาศรี 9.นายพชร บัวน่วม 10.นายวิทวัส พันธ์ศรี 11.นายพนธกร เผ่าศรีเจริญ 12.นายธัชพนธ์ ธนวัฒน์วิโชติ 13.นายยู จงหาร 14.นายนัทธพงศ์ พิงไทย 15.นายประภัส ขำสม 16.นายอภิมุข ศิริเทศ 17.นายศิริไทย พันไทยศิริ 18.นายกัลป์ อมรรตัยกุล 19.นายพีรพัฒน์ ทองสุก และ 20.นายปิติยะ สีโสดา

         2. รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว ได้แก่ นายธีรพล ประดิษฐ์ชัย

         3. รางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ได้แก่ 1.นายธีรพล ประดิษฐ์ชัย 2.นายธีรภัทร มานะนิตย์

         4. รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมหญิง ได้แก่ 1.นางสาวอรณัส พิลาบ 2.นางสาวฐิตาภรณ์ สิงห์ทอง คณิต 3.นางสาวนุชจรินทร์ ธรรมรงค์

         5. รางวัลเหรียญเงิน กรีฑา วิ่ง 100 เมตร (หญิง) ได้แก่ นางสาวกรกนก คมวิภาค

         6. รางวัลเหรียญเงิน กรีฑา วิ่ง 200 เมตร (หญิง) ได้แก่ นางสาวกรกนก คมวิภาค

         7. รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑา วิ่ง 400 เมตร (หญิง) ได้แก่ นางสาวนิรัญญา สารวงษ์

         8. รางวัลเหรียญทอง กรีฑา วิ่ง 800 เมตร (หญิง) ได้แก่ นางสาวอรณัส พิลาบ

         9. รางวัลเหรียญทองแดง กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ประเภททีมหญิง ได้แก่ 1.นางสาวฐิตาภรณ์ สิงห์ทอง 2.นางสาวนุชจรินทร์ ธรรมรงค์ 3.นางสาวปวันรัตน์ ธราธารกุลวัฒนา 4.นางสาวสุพัตตรา ศิริลาภ

         10. รางวัลเหรียญเงิน กรีฑา วิ่งผลัดผสม ประเภททีมหญิง ได้แก่ 1.นางสาวกรกนก คมวิภาค 2.นางสาวอรณัส พิลาบ 3.นางสาวนิรัญญา สารวงษ์ 4.นางสาวณัฐสุดา พลดี

ขอบคุณข้อมูลและภาพ จากสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ข้อมูลและภาพประกอบ : https://drive.google.com/drive/folders/1CL-MnNr-X44wH1xoK2XCKBxt3i1y-e25?usp=sharing

Print
7728

Categories

Archive