ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
Puenisara Limnonthakul / 13 กันยายน 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

TED FUND Batch 3 กระทรวงวิทย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วค่ะ

🚩TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
http://www.tedfund.most.go.th/index.php/pr-news/news/47-tedfund-batch-3

🚩คุณสมับติผู้สมัคร
(1) นักศึกษา
(2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี
(3) บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
(4) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีการพัฒนานวัตกรรมหรือพัฒนาศักยภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย (มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมือ ในการบ่มเพาะธุรกิจ การทำกิจกรรมฝึกอบรม
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072 โทรสาร 0-2333-3765
www.tedfund.most.go.th, tedinfo@most.go.th
หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุน ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ก่อนวันที่ทำสัญญากับกองทุน)

🚩 ค่าใช้จ่ายที่ TED Fund ให้การสนับสนุน
1. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
2. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
3. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
4. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
6. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
7. ค่าพัฒนาศักยภาพ

🥉🥉สำหรับทีมที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด จะมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก TED Fund มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท / โครงการ

 

Print
12698

Categories

Archive